Privacy beleid van TV Werkendam

Privacy beleid van TV Werkendam

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Tennisvereniging Werkendam (hierna: “TVW” ) verwerkt van haar leden, sponsoren, donateurs, of andere geïnteresseerden.
Indien je lid wordt van TVW of om een andere reden persoonsgegevens aan TVW verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Kees Stalenhoef, Achtervliet 22, 4251 HR in Werkendam. Tel nr. 0183-504697

Kees Stalenhoef is bereikbaar via [email protected] of tel nr 0183-504697

2. Welke gegevens verwerkt TVW en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens en eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals een          
                pasfoto en speelsterkte volgens de KNLTB
2.2      TVW verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
            a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het  lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden bij de KNLTB, het
             opmaken van een rekening voor de verschuldigde jaarlijkse contributie, het genereren en
             verspreiden van een nieuwsbrief, herinneringen via email van ingeroosterde kantinediensten
             en voor de  verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de
             van jou verkregen informatie,
             b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van  uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van TVW;
             c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld,  cursussen, trainingen, bestellingen, sponsorgelden en afgenomen diensten af te wikkelen.
             d) Je pasfoto en speelsterkte worden aan de KNLTB doorgegeven voor het genereren van
            een KNLTB ledenpas en worden op de website van TVW gepubliceerd om het leden onderling      
            gemakkelijk te maken om elkaar te benaderen.
2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst  gebruikt om je eventueel te vragen naar je ervaringen met TVW en je te informeren over de  ontwikkelingen van TVW.

E-mail berichtgeving (opt-out):
TVW gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van TVW. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via een bericht naar de website beheerder Kees Stalenhoef via [email protected]

3. Bewaartermijnen
TVW verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft TVW passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt TVW gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van TVW kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. TVW zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop TVW je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie [email protected].

6. Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.